هميشه راه بهتري براي رسيدن به هدف وجود دارد و ما آن را پيدا خواهيم نمود --- شماره تماس و پيامک 09390959982 


عنوان لاتین مقاله: 

THE THEORY OF CONSTRAINTS: A COMPARATIVE ASSESSMENT

ترجمه عنوان مقاله: تئوري محدوديت ها و حسابداری: يك ارزيابي مقايسه اي

$$$: رایگان

سال انتشار: ۲۰۰۵

تعداد صفحات مقاله لاتین:  ۱۹ صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: ۱۳ صفحه

 نوع فایل : word

دانلود مقاله با ترجمه

 

 

چکیده

در اين مقاله به تفضيل كمك نسبي فرضيه محدوديت ها نسبت به روش هاي تجاري حسابداري مديريتي براي بهره گيري از منابع و تصميم گيري توضيح داده شده است. اين مقاله همچنين اشاعه و ارزيابي تئوري محدوديت ها و واكنش هايي كه در قبال آن در حسابداري و فرهنگ مديريتي ايجاد شده نيز مورد بررسي قرار مي دهد. تداوم بقاي حسابداري قيمت تمام شده در برابر حملات مستمري كه به آن مي شود مشابه احتمالات گلدرات در بخش مربوط به توانايي مقررات براي ايجاد تغيير و قرار دادن پيشرفت هاي اجباري به صورت برنامه و برنامه هاي آموزشي است. يك نمونه در زمينه خود تئوري محدوديت ها است. لگ هورن و همکاران (1999) و مورس و زیمرمن (1997) مدارك در طي پروسه نشان مي دهند كه چه عقايد جديدي اساس اين مثال جذب تفكر مديريت سنتي شده است.

كلمات كليدي: مديريت ظرفيت، تئوري محدوديت ها، حسابداري مديريتي

تئوري محدوديت ها و حسابداری: يك ارزيابي مقايسه اي+تئوري محدوديت ها و حسابداری: يك ارزيابي مقايسه اي+تئوري محدوديت ها و حسابداری: يك ارزيابي مقايسه اي+تئوري محدوديت ها و حسابداری: يك ارزيابي مقايسه اي+modir123.ir

اسلایدر